HOME CONSULTING APLIKACIJE OBRASCI

slavanconsult

uPs -->  Consulting

Consulting

Consulting za poduzetnike, obrtnike, OPG-e, slobodnjake, udruge, ustanove, fizičke i pravne osobe iz računovodstva, informatike, financija, poreza, organizacije poslovanja, interneta ... Kn 200,00 po započetom satu

Izaberi paket i Daruj vaucer potrebitima

Paket mini – platiš 4 za 5 =800,00 kn
Paket midi – platiš 5 za 7 =1.000,00 kn
Paket maxi – platiš 7 za 9 =1.500,00 kn
Vaucheri glase na donosioca za placanje bilo koje usluge kod Slavanconsult. >

Europski fondovi

EU fondovi su financijski instrumenti za provedbu pojedine javne politike EU u zemljama članicama. EU fondovi su novac europskih građana koji se, sukladno određenim pravilima i procedurama, dodjeljuju raznim korisnicima za provedbu projekata javnih politika EU. Europske javne politike donose se za razdoblje od 7 godina i nazivaju se financijskom perspektivom. Trenutno se nalazimo u financijskoj perspektivi 2014.-2020. kojoj je prethodila financijska perspektiva 2007.-2013. Jedna od najznačajnijih javnih politika EU je Kohezijska politika. Kohezijska politika, za koju je u financijskom razdoblju 2014.-2020. izdvojeno 376 milijardi eura, a u perspektivi 2007.- 2013. 308 milijardi €, ima osnovnu svrhu smanjiti značajne gospodarske, socijalne i teritorijalne razlike koje postoje između regija EU, te jačati globalnu konkurentnost europskog gospodarstva. Fondovi za financiranje kohezijske politike EU su: Kohezijski fond (KF), Europski fond za regionalni razvoj (EFRR), Europski socijalni fond (ESF), Europski poljoprivredbu fond za ruralni razvoj (EPFRR), Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR). Svih pet fondova ima zajednički naziv Europski strukturni i investicijski fondovi (ESI fondovi). Punopravnim članstvom u EU, RH je postala korisnica sredstava iz ESI fondova.U financijskom razdoblju 2014.-2020. RH je iz ESI fondova na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi €., od tog iznosa 8,397 milijardi € predviđeno je za ciljeve kohezijske politike, 2,026 milijarde € za poljoprivredu i ruralni razvoj te 253 milijuna € za razvoj ribarstva. RH je koristila i koristi sredstva strukturnih instrumenata iz financijske perspektive 2007.-2013., IPA i programa Unije. Institucionalni okvir RH odnosno Središnje koordinacijsko tijelo RH nadležno za upravljanje ESI fondovima je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Web preporuka

ESIF, ESIF-Natječaji, IPA, Fondovi EU-a za početnike,
Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) u RH u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (nn 92/2014.) , Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda nn 149/2014.), Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (nn 143/2014.), Publikacije EU-a, Europska komisija, Eur-lex - Službeni listovi i sudska praksa EU, Eurostat

Cjenik usluga

 • Konzultantske usluge ... =200,00 kn po započetom satu,

 • Franšizing za otvaranje / zatvaranje poslovne godine ....=800,00 kn/klijent

 • Izrada računovodstvenih politika za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo, turizam, graditeljstvo, poljoprivredu, usluge obrtnike, slobodna zanimanja ...=2.000,00 kn/klijent

 • Vođenje dvojnog (dvostavnog) knjigovodstva - Glavna knjiga, dnevnik, bruto-bilanca, salda-konti, knjigovodstvo zaliha, knjigovodstvo dugotrajne imovine, knjigovodstvo troškova - obračun proizvodnje, blagajničko poslovanje ...Kn =4,00 po stavci dnevnika klijenta
 • Vođenje jednostavnog knjigovodstva: Obrazac KPI, Obrazac DI, Obrazac KPR, Obrazac TO, Obrazac I-RA, Obrazac U-RA, Obrazac KP, Obrazac KRM, Obrazac KPR-PO ... =8,00 kn/po stavci knjige

 • Obračun plaća - Obračun plaće po djelatniku, komplet evidencije sukladno Zakonu o porezu na dohodak, Obračun autorskih honorara, ugovora o djelu, naknada radnicima, bolovanja iznad 42 dana, Obrazac Tablica-01-11, Potvrde i dr. Sva propisana izvješća dobijete u pdf formatu na Vaš e-mail. Na Vama je samo da izvršite plaćanja prema radnicima, državi i ostalim vjerovnicima prema obračunu .... =80,00 kn/djelatnik

 • Izrada poslovnih planova za investitore, banke, vjerovnike, EU fondove, HABOR, HamagBicro-Ircro, HamagBicro-Esif, Hzz . Cijene izrade poslovnog plana iznosi 1% za poslovne planove od 200.000 kn do 700.000 kn predračunske vrijednosti projekta, a za manje projekte iznosi od 1.000,00 kn do 2.000,00 kn, ovisno o broju utrošenih sati po projektu. Za veća i specifična ulaganja cijene se dogovaraju sa klijentima. Vrijeme izrade poslovnog plana je 7 radnih dana od dana dostavljanja i kompletiranja potrebne dokumentacije i svih podataka , uz ogradu da se rokuvi mogu produžiti u slučaju nedostupnosti svih podataka ili su isti podložni promjenama, ali ne duže od mjesec dana.
  Preporučeni sadržaj poslovnog plana: - HamagBicr, - HBOR, - Ruralni razvoj APPRRR, - Pomorstvo i ribarstvo APPRRR,

 • Izrada investicijskih studija za investitore, banke, vjerovnike, EU fondove, HABOR, HamagBicro-Ircro, HamagBicro-Esif, Hzz . Investicijska studija je temelj za pokretanje bilo kakove ozbiljnije investicije predračunske vrijednosti više od 700.000,00 kuna =400.000 kuna. Cijene izrade investicijske studije iznosi 1% za investicijske studije iznad 700.000 kn predračunske vrijednosti projekta, a za manje projekte iznosi od 3.500,00 kn do 7.000,00 kn, ovisno o broju utrošenih sati po projektu. Za veća i specifična ulaganja cijene se dogovaraju sa klijentima. Vrijeme izrade investicijske studije je 15 radnih dana od dana dostavljanja i kompletiranja potrebne dokumentacije i svih podataka , uz ogradu da se rokuvi mogu produžiti u slučaju nedostupnosti svih podataka ili su isti podložni promjenama, ali ne duže od mjesec dana.

 • Izrada zahtjeva za kredit iako zahtjev za kredit obično ima svoju formu gledajući od banke do banke, treba znati temeljem kojih podataka popuniti i pripremiti zahtjev za kredit. Cijena izrade i pripreme zahtjeva za kredit iznosi 1% od iznosa traženog /odobrenog kredita.

 • Organizacija poslovanja , Organizacija računovodstva, Organizacija informacijskog sustava, Organizacija e-poslovanja. Cijena se definira ugovorom obično u visini do 0,1% ostvarenog Ukupnog prihoda ostvarenog u prethodnoj godini.
  Ažurirano: 24.07.2011.g.

 • Izrada Financijskih izvješća Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvješće o financijskom tijeku, Izvješće o promjeni glavnice i bilješke uz izvješća - komplet ...=0,40 kn/stavka dnevnika

 • Izrada Poreznih izvješća
  Obračun poreza na dodanu vrijednost - Obrazac PDV ...=80,00 kn/obračun
  Godišnji obračun poreza na dohodak - građani - Obrazac DOH ...=200,00 kn/obračun
  Godišnji obračun poreza na dohodak - obrtnici i slobodna zanimanja - Obrazac DOH ...=800,00 kn/obračun
  Ostali porezi i doprinosi po godišnjem obračunu (paketParaFis) ...=80,00 kn/obračun
  Godišni obračun poreza na dobit - Obrazac PD ...=800,00 kn/obračun

 • Izrada Statističkih izvješća poduzetnika
  Godišnji izvještaj ...=0,32 kn/stavka dnevnika
  Tromjesečni -polugodišnji izvještaji ...=0,32 kn/stavka dnevnika
  Ostala izvješća - Obrazac RAD, TRG, IND i dr. ...=80,00 kn/izvješće

 • Izrada statističkih izvješća neprofitnih organizacija
  Godišnji izvještaj ...=1.600,00 kn do 800 stavaka dnevnika, a za svaku stavku iznad =0,32 kn/stavka dnevnika
  Polugodišnji izvještaji ...=800,00 kn do 800 stavaka dnevnika, a za svaku stavku iznad =0,32 kn/stavka dnevnika
  Nakon što mi dostavite potrebne podatke (u pdf ili dogovorenom formatu, može i kao slikice putem mobitela) dobijete tražena izvješća / poslovne knjige / isprave, zajedno sa svim potrebnim privitcima i računom za izvršene usluge, u pdf formatu na Vaš e-mail. Na Vama je da snimite na medij i predate u FINU ili eventualno ispišete, i predate ostalim zainteresiranim korisnicima.

 • Primjeri poslovnih dopisi u Wordu - paket DOPIS
  Cijena:  =30,00 kn  po dopisu Ažurirano: 24.07.2011.g.

Način i organizacija rada definira se ugovorom (dogovorom) o suradnji!

Nakon što mi dostavite potrebne podatke (u pdf ili dogovorenom formatu, može i kao slikice putem mobitela) dobijete tražena izvješća / poslovne knjige / isprave, zajedno sa svim potrebnim privitcima i računom za izvršene usluge, u pdf formatu na Vaš e-mail. Na Vama je da ih ispišete, platite eventualne obveze i predate korisnicima.

Cjenik usluga u kunama primjena od 12.11.1995. Ažurirano: 23.08.2015.g.