HOME CONSULTING APLIKACIJE OBRASCI
slavanconsult

slavanconsultuPs---> Kolumne ---> Know-how

Know-how - Znati-kako

Zašto Vam je potreban Obrazac ERV - Evidencija radnog vremena!??-->
u excel formatu za praèenje sati rada zaposlenih sukladno Zakonu i Pravilniku. Koliko radnika toliko obrazaca, za svaki mjesec i sve to u dva primjerka. Zamislite voditi to sve ruèno!? Užas jedan. Što smo mi Bogu skrivili. Zato je tu Obrazac ERV u excelu, da si olakšate život! Izaberete mjesec, jednom mjesecno preletite sa danima prema kalendaru po Obrascu ERV i koristite za sve radnike. Na kraju mjeseca ispišete i u roku 8 dana predate na obrcun place, eventualno radniku na uvid!
Novcanom kaznom od 61.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit ce se za prekršaj poslodavac pravna osoba odnsno kaznom od 7.000,00 do 10.000,00 kuna poslodavac fizicka: ako ne vodi evidenciju o radnicima i o radnom vremenu ili je ne vodi na propisan nacin, ili ako na zahtjev inspektora rada ne dostavi podatke o radnicima i o radnom vremenu .(cl. 5. Zakona o radu nn 93/2014).
Sa naglaskom da su propisane kazne bilo bi dobro zadovoljiti formu kako bi iste izbjegle, jer inspektori nisu baš fleksibilni. Ovako kad pokažete Obrazac ERV koji se poziva na aktualni pravilnik, dokazat cete da poštuju namjeru zakonodavca! Obrazac ERV netreba kruto svatiti, nego kod ispisa i prije predaje na obrcun place uvjek se nešto može i rucno dopisati, pišem iz osobnog iskustva.

Novo kod obraèuna plaæe - od 01.01.2017. -->
Neznam tko je sastavljao ove izmjene, kažu naši eminentni struènjaci, radi pojednostavljenja poreznog sustava, ali moram priznati da u svojih 57.g. ovakove jebade nisam doživio. Pa to im je netko podmetnuo. Nemrem vjerovati da netko more ovakove bedastoæe ponuditi i zajebavati cijelu naciju i sve to proðe Vladu i Sabor. To praktièno nije provedivo, a samo Bog zna kak æe na kraju godine izgledati godišnja porezna prijava! U nastavku nove porezne promjene:
Kako su medijski prezentirane:
- smanjenje stopa poreza na dohodak od 25% na 24% i 40% na 36%,
- ujednaèavanje i podizanje osnovnog osobnog odbitka na 3.800 kuna za sve obveznike,
- podizanje osobnog odbitka za djecu i druge uzdržavane ælanove za jedno dijete: sa 3.840 na 5.520 kuna , za dvoje djece sa 5.680 na 8.000 kuna itd.
- širenje poreznog razreda od 0 - 17.500 kuna za primjenu porezne stope od 24% ,
- umanjenje porezne obveze za 50% za umirovljenike, osobe na PP1 i u Gradu Vukovaru,
- zadržavanje stope poreza na dohodak od 12% samo kod konaènog oporezivanja dohotka od imovine, kapitala i osiguranja,
- uvoðenje sintetièkog oporezivanja dohotka od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti i drugog dohotka,
Kako su zakonski regulirane
- (èl. 14. Novog Zakona o porezu na dohodak) , usporedite terminologiju:
Sve je neusklaðeno i praktièno jako komplicira obraèun poreza na dohodak od nesamostalnog rada (plaæa). Ko da se nije mogao uvesti
- jedinstveni osnovni osobni odbitak (osobni odbitak više nije mjerilo nego apsolutni iznos od 2.500,00 kn, kao novi termin osnovica osobnog odbitka tako da se osobni odbitak poreznog obveznika izraèuna množenjem sa koeficjentom 1,5 zaokruženo na stotice, a kod djece i uzdržavanih èlanova zaokruživanjem na desetice, ako sam dobro shvatio, tako da je nemoguæe zbrojiti koeficjente ukupno i primjeniti na osnovicu.
Ko da se nije mogao uvesti jedinstveni osobni odbitak i na njega primjenjivati koeficjenti za uzdržavane èlanove i ostale dogovorene sluèajeve, oporezivati u rasponu 0 - 17.500 osnovice po stopi 24 i iznad po stopi 36%, kao što je predloženo.
Pak ste pobrkali apsolutno i relativno. Stvarno matematike! Kad je takove promjene kod zadnjih izmjena obraèuna plaæe predložila Milanoviæeva Vlada, još sam i mogao shvatiti, jer su im se matematièari bavili vješanjem èiriliænih ploæa po Vukovaru u noænim satima, ali ovakove bisere nisam oèekivao od ministra Mariæa. Podjela na konaèni i sintetièki dohodak mi baš ne izgleda vjerodostojno. Neznam kako æe to biti kod podnošenja godišnje porezne prijave.

Nije pao snijeg da prekrije brijeg. pao je snijeg da sakrije trag!

Možda je trebalo predložiti još i podjelu drugog dohotka na: umjetnièki i roðaèki.
Umjetnièki bi bio osoloboðen poreza i doprinosa, a roðaèki bi se oporezovao kao plaæa, ili obrtuto, ovisi kak se doživljava umjetnike!
Još jedna porezna reforma koja æe za rezultat imati lude i pijane raèunovoðe, jer tko normalan može to prožvakati! Dajte probajte napraviti jedan obraèun po novim propisima pa æete vidjeti jesam li u pravu!
***
Uspio sam napraviti novi obraèun, nako dugotrajne jebade, na naèin da sam zbrojio osnovni osobni odbitak od 3.800 i odbitke uzdržavanih èlanova, djece i ostali, ovisno koliko ih tko ima i zbroj podjelio sa osnovicom osnovnog odbitka od 2.500, pa sam dobio koeficjent koji se primjenjuje na osnovicu osobnog odbitka u mjesecu obraèuna plaæe. Ako ima netko neko drugo rješenje, nek javi. Još uvjek nemrem dojti ksebi kako politika sjebe jednostavnu matematiku i zakomplicira život HRVATSKOJ naciji, i to sve zbok 50 kn? E stvarno profesora! Isprobajte obraèun ispod!:

Novo kod obraèuna plaæe - od 06.06.2016. -->
kod popunjavanja naloga za isplatu osobnih primanja treba obratiti pažnju na (nn 31/2014.):
1. poziv na broj platitelja
HR67 OIB-JOPPD-podaci o plaæi
Šifre podataka o plaæi:
0 - isplata plaæe
1 - isplata prvog dijela plaæe
2 - isplata drugog dijela plaæe
3 - isplata plaæe koja ne podliježe uplati doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje
4 - isplata plaæe koje ne podliježe uplati doprinosa na osnovicu
5 - isplata plaæe kao prioritetne tražbine u otvorenom postupku predsteèajne nagodbe i to za vrijeme trajanja postupka sve do sklapanja nagodbe pred nadležnim trgovaèkim sudom ili do obustave postupka
6 - isplata plaæe koja ne podliježe uplati doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje i uplati doprinosa na osnovicu
7 - isplata plaæe prema kojoj su javna davanja sadržana u zahtjevu za reprogramiranje naplate poreznog duga ili zahtjevu za otpis duga s osnove kamata i reprogram glavnice duga ili jednokratnu uplatu glavnice prema posebnom propisu, a o zahtjevu u trenutku isplate plaæe, još nije odluðeno
2. poziv na broj primatelja
- u polju Primatelj upisuje se ime i prezime primatelja primanja
- u polju IBAN primatelja upisuje se transakcijski raèun primatelja
- u polju Poziv na broja primatelja: HR69 40002-OIB-VOP (vrsta osobnih primanja)
Vrsta osobnih primanja:
100 Osobno primanje isplaæeno u cijelosti
110 Isplata dijela osobnog primanja
120 Osobno primanje umanjeno za zaštiæeni dio
130 Ugovor o djelu
140 Rad za vrijeme školovanja
150 Isplata dividende
160 Naknada èlanova Upravnog vijeæa, Skupština, Nadzornih odbora
170 Primanja od iznajmljivanja turistièkih kapaciteta
180 Najam
190 Prijevoz
200 Službeni put
210 Terenski dodatak
220 Naknada za odvojeni život
230 Naknada za bolovanje
240 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe
250 Naknada za prekovremeni rad, bonusi, stimulacije, ostale nagrade
260 Regres
270 Božiænica, uskrsnica
280 Djeèji dar
290 Stipendije, pomoæ studentima / uèenicima za opremu, knjige i ostalo
300 Pomoæ u sluèaju stupanja u brak, smrti zaposlenika / èlana obitelji zaposlenika
310 Pomoæ u sluèaju roðenja djeteta
320 Otpremnina
399 Ostala osobna primanja
Uputu za popunjavanje naloga za isplatu osobnih primanja možete preuzeti na internet stranicama SEPA)

Novo kod obraèuna plaæe - od 01.10.2015. -->
- aplikacija Placa prilagoðena novim izmjenama i dopunma Pravilnika o sadržaju obraèuna plaæe, naknade plaæe ili otpremnine (nn 102/2015. , 32/2015.).
- izmjenjen Pravilnik o sadržaju i naèinu voðenju evidencije o radnicima (nn 97/2015., 32/2015. ), tako da poslodavci više netrebaju voditi evdenciju slobodnog vremena radnika. Priznaju se i aritmetièke operacije (zbrajanje i oduzimanje)!

Novo kod obraèuna plaæe - od 01.07.2015. --> - aplikacija Placa usklaðena s odredbama Pravilnika o sadržaju obraèuna plaæe, naknade plaæe ili otpremnine. (nn 32/2015.).

Novo kod obraèuna plaæe - od 01.01.2015. -->
- Osobni odbitak poveæan sa 2.200,00 kn na 2.600,00 kn
- Rasponi za utvrðivanje porezne osnovice su promjenjeni, na naèin da su pobrkali apsolutno i relativno, pa osobni odbitak više nije mjerilo nego apsolutni iznos od 2.200,00 kn, stope su ostale nepromjenjene.
- Promjenjen je Obrazac JOPPD
- Izdvajanjem HZZO iz proraèuna uvedeni su Novi uplatni raèuni za plaæanje zdrastvenih doprinosa:
- Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje temeljem radnog odnosa HR6510010051550100001  HR68 8486-OIB-JOPPD,
- Doprinos za zaštitu zdravlja na radu HR6510010051550100001  HR68 8630-OIB-JOPPD
- Minimalna plaæa poveæana je na 3.027,55
- Puno opæina i gradova poveæalo je stope prireza ili uvele prirez!
Stvarno dosta veæ tih glupih promjena æiji je efekt pad BDP, ludi i pijani raèunovoðe, teško je to trijezan prožvakati! Nisam zloèest, sam svjedoèim tome i suosjeèam s kolegama! Oprostite na terminologiji o novom naèinu obraèuna plaæe. Isprika svim damama! Ali to je više figurativno, stvar umjetnièke slobode. Kad Vam netko za tri godine 5 puta promjeni naèin obraèuna plaæa, onda je i ovakova terminologija preblaga da dopre do onih kojima je namjenjena!

Kako utvrditi dohodak od samostalnih djelatnosti -->Dohodak od samostalnih djelatnosti (obrta) je razlika izmeðu poslovnih primitaka i poslovnih izdataka nastalih u poreznom razdoblju. Poslovnim primicima smatraju se sva dobra (novac, stvari, materijalna prava, usluge i drugo) koja su poreznom obvezniku pritekla u poreznom razdoblju u okviru njegove samostalne djelatnosti po tržnoj vrijednosti. Poslovnim izdacima smatraju se svi odljevi dobara poreznog obveznika tijekom poreznog razdoblja radi stjecanja, osiguranja i oèuvanja poslovnih primitaka, a u izravno su vezani za obavljanje samostalne djelatnosti, osim ulaganja financijske imovine i ulaganja u dugotrajnu imovinu. Kao poslovni izdaci mogu se priznati samo izdaci o kojima postoje vjerodostojne isprave te su su izravno vezani uz ostvarivanje primitaka. Porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost utvrðuju dohodak na temelju podataka iz poslovnih knjiga i evidencija kao što su: Obrazac KPI, Obrazac DI-obr, Obrazac KPR i Obrazac TO.

Kako drugiDohodak --> Porezni obveznik s osnove drugog dohotka u sustavu PDV-a ima obvezu do 20. dana u tekuæem mjesecu za proteklo obraèunsko razdoblje obraèunati PDV, putem ePorezne podnjeti Obrazac PDV i platiti PDV do zadnjeg dana u tekuæem mjesecu. Isplatitelj drugog dohotka ima obvezu: istovremeno s isplatom primitka uplatiti na propisani raèun obraèunati predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak, prema mjestu prebivališta poreznog obveznika, te istovremeno s isplatom primitka uplatiti na propisani raèun doprinos za MO (obveznik porezni obveznik) i doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 7,5% (obveznik isplatitelj), na dan isplate primitka ili najkasnije sljedeæi dan nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti Obrazac JOPPD i na kraju godine primatelju drugog dohotka izdati Obrazac Potvrdu. Porezni obveznici po osnovi drugog dohotka nemaju obvezu podnošenja Obrazac DOH, ako nemaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave za ostvareni dohodak po ostalim izvorima.

Kako paušalno oporezivati samostalnih djelatnosti --> Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti (u nastavku: paušalist-obrtnik) regulirano je Pravilnikom (nn 137/2015, 160/2013, 61/2012, 143/2006). Paušalist-obrtnik je fizièka osoba koja ostvaruju primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta, u skladu s propisima o obrtu i samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, ako ostvaruje godišnje primitke do =85.000,00   =149.500,00 kuna, po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupan godišnji primitak veæi od 65% iznosa propisanog za ulazak u sustav PDV-a, samostalnu djelatnost ne obavlja u supoduzetništvu, nema izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona, ne obavlja samostalnu djelatnost ugostiteljstva i/ili trgovine.
Godišnji paušalni dohodak utvrðuje se razmjerno broju mjeseci obavljanja djelatnosti, kao razlika ostvarenog ukupnog godišnjeg primitka i 85% porezno priznatih izdataka po dohodovnim razredima u iznosu od: 12.750 kuna za primitak do 85.000 kuna, 17.250 kuna za primitak iznad 85.000 do 115.000 kuna, 22.425 kuna za primitak iznad 115.000 do 149.500 kuna. Porezno priznati izdaci su svi nastali izdaci ukljuèujæi i uplaæene doprinose za obvezna osiguranja.
Godišnji paušalni porez na dohodak utvrðuje se rješenjem nadležne Ispostave Porezne uprave, najkasnije do kraja mjeseca iza mjeseca u kojem su prestali uvjeti za utvrðivanje paušalnog dohotka i plaæanje paušalnog poreza na dohodak, po stopi od 12%, na godišnji paušalni dohodak, kao konaèan porez na dohodak, pa paušalist-obrtnik po toj osnovi ne može podnijeti godišnju poreznu prijavu. Paušalni porez na dohodak plaæa se tromjeseèno, do posljednjeg dana tromjeseèja, kao umnožak broja mjeseci tromjeseèja i utvrðenog paušalnog mjeseènog poreza na dohodak. Razlika za uplatu paušalnog poreza za proteklu kalendarsku godinu utvrðena temeljem Obrasca PO-SD, plaæa se u roku propisanom za porez na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi, a razlika za povrat, vraæa se paušalistu-obrtniku na njegov zahtjev ili se uraèunava kao predujam za iduæe razdoblje. Paušalist-obrtnik na potpomognutim podruèjima JLS, na otocima prve skupine i podruèju Grada Vukovara, plaæa 25% odnosno 50% godišnjeg paušalnog poreza na dohodak.
Paušalist-obrtnik plaæa obvezne doprinose utvrðene rješenjem nadležne ispostave Porezne uprave, do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, na osnovicu kao umnožak prosjeène plaæe i koeficijenta 0,4 koja za 2015. g. iznosi 3.177,20 kn:
1. mirovinsko osiguranje I. stup 15%/20%...=635,44 kn,
2. mirovinsko osiguranje II. stup 0%/5%...=0,00 kn(nije u II stupu),
3. zdravstveno osiguranje 15%...=476,58 kn,
4. zaštitu zdravlja na radu 0,5%...=15,89 kn,
5. zapošljavanje 1,7%...=54,01 kn.
Paušalist-obrtnik nema obveze sastavljati Obrazac JOPPD. Paušalistu-obrtniku obveza doprinosa miruje za razdoblje u kojem je na bolovanju na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja ili sredstava državnog proraèuna i za razdoblje u kojem koristi pravo na dopust ili pravo na rad s pola punoga radnog vremena kao roditelj djeteta s težim smetnjama u razvoju.
Paušalist-obrtnik je obvezan za svaku isporuku i obavljenu uslugu izdati raèun propisanog sadržaja, najmanje u dva primjerka, od kojih se jedan uruèuje kupcu, a drugi služi kao isprava za evidentiranje gotovinskog i bezgotovinskog prometa u Knjigu prometa - Obrazac KPR, iz koje najkasnije petnaest (15) dana po isteku kalendarske godine treba sastaviti i podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave Obrasca PO-SD.
Paušalist-obrtnik se smatra malim obveznikom fiskalizacije.
Paušalist-obrtnik je obvezan nadležnoj Ispostavi Porezne uprave podnijeti Prijavu u registar poreznih obveznika - Obrazac RPO i Obrazac RPO/A.

Kako paušalno oporezivati djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova --> Paušalno oporezivanje djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova (u nastavku: paušalist-graðanin, regulirano je Pravilnikom (nn 48/2005., 148/2009.). Paušalist-graðanin jest fizièka osoba - graðanin kojoj je na temelju odobrenja nadležnog ureda odobreno pružanje usluge graðana u domaæinstvu u skladu s odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, nije obveznik PDV-a i dohodak ne utvrðuje na temelju poslovnih knjiga, ako iznajmljuje putnicima i turistima stanove, sobe i postelje, kojih je vlasnik, najviše do 20 postelja odnosno kreveta, i/ili organizira kamp na svojem zemljištu najviše do 10 smještajnih jedinica, odnosno do 30 gostiju istodobno. Godišnji paušalni porez na dohodak za paušalist-graðanin utvrðuje se poreznim rješenjem nadležne ispostave Porezne uprave i vrijedi sve do donošenja novog rješenja, a na temelju odobrenja nadležnog ureda prema kojem se graðaninu odobrava pružanje usluga graðana u domaæinstvu, kao umnožak broja kreveta odnosno broja smještajnih jedinica u kampu, visine paušalnog poreza po krevetu u iznosi 300,00 kn odnosno po smještajnoj jedinici u kampu u iznosu 350,00 kn i odgovarajuèeg koeficijenta podruèja na kojem se usluga pruža, razredu turistièkog mjesta, prema posebnom propisu: za razred A =1,00, za razred B =0,85, za razred C =0,70, za razred D =0,50, i sva ostala mjesta koeficijent 0,50, bez obzira na vrstu i razdoblje pružanja usluga, plaæa se tromjeseèno, do kraja svakog tromjeseèja, u visini 1/4 godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza, odnosno razmjerno broju tromjeseèja za koji se obveza utvrðuje. kao konaèan, te paušalist-graðanin po toj osnovi ne može podnijeti godišnju poreznu prijavu. Paušalist-graðanin nema obvezu plaæanja obveznih doprinosa. Paušalist-graðanin je obvezan izdati raèun prpisanog sadržaja za svaku obavljenu uslugu, u najmanje dva primjerka: jedan se uruèuje korisniku usluge, a drugoga zadržava izdavatelj kao ispravu za knjiženje u Evidencije o prometu -Obrazac EP, kronološki prema nadnevku izdavanja, na kraju svakog dana bez obzira na naplatu. Paušalist-graðanin nije obveznik fiskalizacije! Paušalist-graðanin obvezan je nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti Prijavu u registar poreznih obveznika - Obrazac RPO-1.

Kako izgleda raèuna paušaliste --> Raèun za paušalista mora sadržavati:
1. podatke o izdavatelju (naziv radnje, adresu i OIB vlasnika),
2. datum i vrijeme (sat, minuta) izdavanja raèuna,
3. broj raèuna – sastoji se od 3 dijela, i to: broj raèuna, oznaka poslovnog prostora, oznaka naplatnog mjesta,
4. oznaku naèina plaæanja raèuna: gotovinski / bezgotovinski,
5. naziv proizvoda ili usluga,
6. jediniènu cijenu robe,
7. ukupan iznos raèuna,
8. jedinstveni identifikator raèuna (JIR osigurava Porezna),
9. zaštitni kod obveznika fiskalizacije (osigurava FINA).
Slijednost raèuna jasno treba propisati internim aktom obveznika fiskalizacije. Ako obveznik fiskalizacije utvrðuje istu slijednost za gotovinske i bezgotovinske raèune, u postupku fiskalizacije izdavanja raèuna postojat æe rupe za bezgotovinske raèune.

Kako sprovesti fiskalizaciju za paušaliste, male obveznike fiskalizacije --> Paušalisti kao mali obveznici fiskalizacije u svrhu fiskalizacije, s sukladno Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom nn 133/2012 i Pravilniku o fiskalizaciji u prometu gotovinom nn 146/2012 imaju sljedeæe obveze:
1. internim aktom opisati poslovni prostor i oznaku operatera,
2. raèune za promet u gotovini izdavati iskljuèivo iz uvezene knjige raèuna, koju prije poèetka upotrebe, ovjerava najbliža Ispostava Porezne uprave, te na taj naèin provode postupak fiskalizacije izdavanja raèuna za paušaliste,
3. u zatvorenim poslovnim prostorima na vidnom mjestu istaknuti obavijest o obvezi kupca da preuzme i zadrži izdani raèun.

Kako se prijaviti u registar obveznika poreza na dohodak --> Porezni obveznik je obvezan nadležnoj Ispostavi Porezne uprave podnijeti prijavu u registar poreznih obveznika:
1. u roku osam (8) dana od dana poèetka obavljanja samostalne djelatnosti za upis u registar,
2. u roku osam (8) dana od dana prestanka obavljanja samostalne djelatnosti za za brisanje iz registra,
3. u roku osam (8) dana od dana nastanka promjene (privremenoj obustavi obavljanja djelatnosti) za upis promjene u registar,
4. najkasnije petnaest (15) dana po isteku poreznog razdoblja odnosno kalendarske godine kod prelaska sa utvrðivanja dohotka od samostalne djelatnosti temeljem propisanih poslovnih knjiga na utvrðivanje paušalnog dohotka (za prijelaz iz dohodaša u paušalistu),
5. najkasnije petnaest (15) dana po isteku poreznog razdoblja odnosno kalendarske godine za prijelaz iz paušaliste u dohodaša.
Porezni obveznik u sluèaju iz toèke 4. uz Prijava u registar poreznih obveznika podnosi još Obrazac P-PPI, Obrasca KPI i Obrazac TO za poslovnu godinu koja prethodi godini prelaska na utvrðivanje dohotka u paušalnom iznosu.

Zakonski okvir za voðenje neprofitnog raèunovodstva - Zakonski okvir za voðenje neprofitnog raèunovodstva u Hrvatskoj definiran je:
1. Zakona o financijskom poslovanju i racunovodstvu neprofitnih organizacija (nn 121/2014),
2. Pravilnik o neprofitnom raèunovodstvu i raèunskom planu (nn 1/2015, 25/2017),
3. Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom raèunovodstvu i registru neprofitnih organizacija (nn 31/2015, 66/2017),
4.Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (nn 119/2015.),
5. Uredba o raèunovodstvu neprofitnih organizacija (nn 44/2014, 01/2014, 158/2013, 146/2009, 7/2009, 10/2008 ),
6. Zakona o udrugama (nn 74/2014),
7. Pravilnik o sadržaju i naèinu voðenja registra udruga RH i registra stranih udruga u RH(nn 4/2015),
8. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opæe dobro koje provode udruge (nn 26/2015),
9. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (nn 91/96.,68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12.,) 81/2015. - proèišæen tekst),
10. Zakon o obveznim odnosima.
Ovim zakonskim okvirom ureðuje se financijsko poslovanje i elementi racunovodstvenog sustava neprofitnih organizacija , nacela sustava financijskog poslovanja, izrada i izvršavanje financijskih planova, izvještavanje o potrošnji proracunskih sredstava, racunovodstvena nacela i poslovi, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave, popis imovine i obveza, nacela iskazivanja imovine, obveza i vlastitih izvora te priznavanja prihoda, rashoda, primitaka i izdataka, financijsko izvještavanje, revizija godišnjih financijskih izvještaja, javna objava godišnjih financijskih izvještaja, nadzor nad financijskim poslovanjem i racunovodstvom i druga podrucja koja se odnose na financijsko poslovanje i racunovodstvo neprofitnih organizacija. Obveznici primjene ovog zakonskog okvira su domace i strane udruge i njihovi savezi, zaklade, fundacije, ustanove, umjetnicke organizacije, komore, sindikati, udruge poslodavaca te sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera odnosno neprofitne organizacije. Odredbe koje se odnose na vodenje poslovnih knjiga i upis u Registar neprofitnih organizacija primjenjuju se i na politicke stranke. Odredbe koje se odnose na dostavu izvještaja o potrošnji proracunskih sredstava, kontrole na licu mjesta o utrošku proracunskih sredstava te financijski nadzor sredstava iz javnih izvora primjenjuju se i na vjerske zajednice. Odredbe se ne odnose na poduzetnike na koje se primjenjuju Zakona o racunovodstvu, na jedinice lokalne i podrucne (regionalne) samouprave i proracunske korisnike upisane u Registar proracunskih i izvanproracunskih korisnika, a koji financijsko poslovanje i racunovodstvo vode u skladu sa Zakonom o proracunu. Odredbe se ne odnose na ustanove kojima su osnivaèi fizièke osobe i druge pravne osobe koje su, sukladno propisima koji ureðuju poreze, obveznici utvrðivanja i plaæanja poreza na dobit za svoju ukupnu djelatnost.

Obrazac RNO odnosno Obrazac RNO-P --> Sve hrvatske udruge, bez obzira na svoju velièinu, dužne su Poreznoj upravi Ministarstva financija dostaviti ispunjen i ovjeren Obrazac RNO. Ako u toku poslovanja doðe do promjena, osoba odgovorna za zastupanje dužna je podnjeti Obrazac RNO-P.

Statut udruga --> na dan 19.12.2011 èak 44.915 udruga bilo je registrirano u RH. Nakon dugotrajne javne rasprave koja je zapoèela još u veljaèi 2012. godine, Hrvatskoi sabor na 13. sjednici, održanoj 06.06.2014. godine, donio je novi Zakona o udrugama (nn 74/2014). Sve Udruge su bile dužne uskladiti svoje statute s novim Zakonom (èl. 55.) do 01.10.2015. godine i o tome podnijeti zahtjev za upis promjena pri uredima državne uprave u županiji, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove opæe uprave prema sjedištu udruge, na propisanom obrascu. Usklaðeni i vlastoruèno potpisani statut od osnivaèa dostavlja se u dva primjerka uredu državne uprave. Za udruge koje ne usklade svoje statute, nadležni ured æe po službenoj dužnosti utvrditi da li su ispunjeni uvjeti za prestanak djelovanja udruge i pokretanje postupka likvidacije udruge. U sluèaju pokretanju likvidacijskog postupka, za likvidatora æe odrediti osobu ovlaštenu za zastupanje. Usklaðivanje nema konstitutivni karakter i ne utjeæe na svojstvo pravne osobe udruge. Primjer usklaðenja statuta udruga u Wordu Cijena...=100,00 kn, možete pogledati i naruèiti. Za narudžbu dostaviti: Naziv, Adresu, e-mail, OIB udruge. Isporuka u roku 3 dana po uplati i dostavi korisnièkih podataka!

Raèunovodstvo neprofitnih organizacija(udruga), Neprofitno raèunovodstvo --> udruge su dužne prikupljati podatke i sastavljati knjigovodstvene isprave, voditi poslovne knjige te sastavljati financijske izvještaje na naèin kojim se omoguèava provjera poslovnih dogadaja, utvrdivanje financijskog položajai poslovanja neprofitne organizacije, poštujuci pri tome temeljna nacela urednog knjigovodstva (nn 121/2014). Udruge su obvezne u svom knjigovodstvu osigurati podatke pojedinaèno po vrstama prihoda i rashoda te o stanju imovine, obveza i vlastitih izvora.
Dvojno (dvostavno) knjigovodstvo neprofitnih organizacija --> Sve neprofitne organizacije (udruge) osnovane nakon 01.01.2009. godine moraju voditi knjigovodstvo po naèelu dvojnog (dvostavnog) knjigovodstva, sastavljati i predavati financijske izvještaje slijedeæe tri godine neovisno o visini prihoda i imovine. Udruge vodi knjigovodstvo po naèelu dvojnog knjigovodstva (nn 121/2014), a prema rasporedu raèuna iz propisanog raèunskog plana za neprofitne organizacije (nn 1/2015). Udruga prve tri godine od osnivanja obvezna je voditi dvojno knjigovodstvo. Preporuèa se da i male udruge vode dvojno knjigovodstvo. Nakon tri godine poslovanja udruge mogu poèeti voditi jednostavno knjigovodstvo. Udruge u sustavu dvojnog knjigovodstva obvezno vode sljedeæe poslovne knjige: Dnevnik, Glavna knjiga, Pomoæne knjige (Obrazac DI, Obrazac KRM, Blagajnièko poslovanje, Obrazac PN i korištenja službenih vozila, Obrazac TO, evidenciju danih i primljenih jamstava i garancija,.....), druge pomoæne evidencije (Obrazac U-RA, Obrazac I-RA, Obrazac NK, Obrazac MK, evidencije o plaæama.... ). Pomoæne knjige i druge pomoæne evidencije ne moraju se voditi ako udruga izravnim rašèlanjivanjem stavki glavne knjige osigurava potrebne podatke. Dnevnik i glavna knjiga èuvaju se najmanje 11 godina, a pomoæne knjige najmanje 7 godina. Trajno se èuvaju isplatne liste i analitièke evidencije o plaæama isplaæenim zaposlenicima u radnom odnosu.
Jednostavno knjigovodstvo neprofitnih organizacija --> Zakonski zastupnik neprofitne organizacije može donijeti Odluku o vodenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novèanog raèunovodstvenog naèela ako je: vrijednost imovine neprofitne organizacije na kraju svake od prethodne tri godine uzastopno manja od 100.000,00 230.000,00 kuna i godišnji prihod neprofitne organizacije u svakoj od prethodne tri godine uzastopno manji od 100.000,00 230.000,00 kuna godišnje. Odluka se donosi u roku predvidenom za podnošenje godišnjih financijskih izvještaja za prethodnu poslovnu godinu i važeæa je dok udruga zadovoljava uvjete odnosno do opoziva. Udruga koja zadovoljava uvjete, a odluèi se za vodenje dvojnog knjigovodstva, obvezna ju je primjenjivati iskljuèivo u dijelu sastavljanja i dostave financijskih izvještaja. Udruga koja vodi jednostavno knjigovodstvo obavezno vodi sljedeæe poslovne knjige: Knjigu blagajne, Knjiga primitaka i izdataka za udruge - Obrazac KPIu, Obrazac U-RA - knjiga ulaznih racuna, Obrazac I-RA - knjiga izlaznih racuna i Knjiga (popis) dugotrajne nefinancijske imovine - Obrazac DI

Isprave neprofitnog raèunovodstva su: Statusna dokumentacija, (Statut, o otvaranju i raspolaganju sredstvima na žiro-raèunu potpisni kartoni..., Ugovori, Planovi, ..),izvodi žiro-raèuna, ulazni raèuni, izlazni raèuni, blagajnièke isprave (uplatnice, isplatnice, blagajnièki dnevnik), isprave o plaæama, temeljnice za kniženje i ostalo po potrebi.

Knjigovoða za voðenje neprofitnog raèunovodstva mora imati najmanje godinu dana prakse i SSS poželjno ekonomskog smijera.

Metoda upisivanja podataka u poslovne knjige neprofitnog raèunovodstva na raèunalu pomoæu aplikacija u excelu.

Organizacija neprofitnog knjigovodstva -Datoteku (kartoteku) --> oblikujemo sukladno naprijed navedenom institucionalnom okviru i propisanom kontnom planu za neprofitne organizacije, na optimalan naèin, da s jednim unosom podataka u ponuðenu aplikaciju zadovoljite sve potrebne uvjete. Pretpostavka za isto je poštivanje uvjeta pripreme, odlaganja, kontiranja i èuvanja knjigovodstvenih isprava. Dovoljan vam je jedan registrator po neprofitnoj organizaciji u koji kronološkim redom odlažete obraðene isprave. Kontiranje se vrši na orginalnim knjigovodstvenim ispravama i unosi u ponuðenu aplikaciju . Knjiženje može biti dnevno ili u dužim vremenskim razdobljima.

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija(udruga) -->Udruge obveznici vodenja dvojnog knjigovodstva sastavljaju i predaju financijske izvještaje (nn 31/2015, 66/2017) za razdoblja:
- od 01.01. do 31.03. u roku od 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja,
- od 01.01. do 30.006. u roku od 30 dana po isteku izvještajnog razdoblja,
- od 01.01. do 30.09. u roku od 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja i
- za poslovnu godinu u roku od 60 dana po isteku izvještajnog razdoblja
na obrascima Obrazac BIL-NPF, Obrazac PR-RAS-NPF, Obrazac S-PR-RAS-NPF.
Udruga koja vodi jednostavno knjigovodstvo, sastavlja godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu poslovnu godinu na Obrascu G-PR-IZ-NPF i predaje ga u roku od 60 dana od isteka poslovne godine i bilješke
Financijski izvještaji predaju se u FIN-u kao objedinjeni Obrazac Neprof5bg-ver.5.0.6.xls, a ažurirani obrazac možete skinuti sa stranica FINA-e. Financijski izvještaji za razdoblja u tijeku poslovne godine èuvaju se do predaje financijskih izvještaja za isto razdoblje sljedeæe godine, a godišnji financijski izvještaji èuvaju se trajno i u izvorniku.

Knjigovodstvo zgrada - U Hrvatskoj je 2011. godine bilo 2.246.910, stanova što je 19,7 posto više nego na popisu 2001. godine, kada ih je ukupno bilo 1.877.126. Vrijednost stambenog fonda u RH=2.246.910 stanova x cca50.000 €/stan = 112 milijardi €! Ako se za svaki stan plaæa cca 150 kn zajednièke prièuve što mjeseèno iznosii 337 milijuna kuna ili godišnje 4 milijarde kuna. Prièuva se poèela prikupljati od 12 mj. 1997.g. znaèi prikuplja se punih 16 godina tako da je u tu svrhu prikupljeno cca 65 milijardi kuna. Èovjek prosto da ne povjeruje. Gdje su ti novci.? U što su uloženi. Predstavnici stanara i upravitelji ih oroèuju bez kontrole države, kupe benefite, te remete monetarnu i fiskalnu politiku u RH. Samo Bog zna tko i kako vodi poslovne knjige za stanbene zgrade. Mislim da bi se ministru financija isplatilo malo prekontrolirati ovu problematiku. Kad bi se 20 % tog iznosa uložila u graditeljski sektor Hrvatska bi imala rast od 5 % godišnje. Ali kako kad se ne izraðuju planovi održavanja, nego se odgovorni bave financijskim inžinjeringom! Zadaæa knjigovodstva stambenih zgrada je da prati stanje i kretanje svih sredstava i izvora, svih prihoda i rashoda, ulaganja u zajednièke djelove zgrade, prema propisanom kontnom planu(od 0 do 9) za neprofitne organizacije.

Crowdfunding --> Skupno financiranje projekata ili ulaganja, malom kolièinom novca od velikog broja ljudi, obièno putem Interneta

Obrazac PD-IPO u excelu ... ažur. 18.04.2017.
- Izvješæe o poslovnim dogaðajima s povezanim osobama dostavlja se ukoliko su tijekom poreznog razdoblja u poslovnim knjigama evidentirani poslovni dogaðaji s povezanim osobama. Obrazac Obrazac PD-IPO u excelu za 2016.g. , pogledaj unutar menia Obrasci. Tipkom Tab, prošeæete kroz obrazac, upišete svoje podatke u dozvoljena polja i pošaljete putem e-porezne! Cijena 200,00 kn bez ogranièenja broja korisnika i izvještajnog razdoblja!

01.03.2017. Udruge - u roku od 60 dana po isteku 2016.g. predati u FIN-u objedinjeni Obrazac Neprof5bg-ver.5.0.3.xls sa popunjenim izvješæima za jednostavno odnosno dvojno knjigovodstvo!

Koji obrasci u privitku uz godišnju poreznu prijavu – Obrazac DOH --> Obrazaca IP - preslike,
Obrazac Potvrde isplatitelja primitka,
Obrazac DPOM,
Obrazac EPOM,
Obrazac P-PPI,
Obrazac DI,
Isprave o otuðenju radnje, poduzeæa ili njihovih dijelova,
Isprave o udjelu u zajednièkom dohotku,
Evidenciju o primljenim državnim potporama i poticajima za nabavu dugotrajne imovine i iznosima obracunate amortizacije,
Za dohodak koji su fizicke osobe ostvarile obavljanjem umjetnicke i kulturne djelatnosti koja se oporezuje kao djelatnost slobodnog zanimanja, preslike naloga ili ugovora o primljenim iznosima u novcu ili u drugim dobrima koja se prema odredbama cl. 20. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetnickog stvaralaštva i cl. 24. st. 2. Pravilnika ne oporezuju, temeljem kojih su korištene porezne olakšice,
Za neoporezivi dio primitka za isporuceno umjetnicko djelo cl. 22. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetnickog stvaralaštva i cl. 46. st. 5. Pravilnika),
potvrde nadležne strukovne umjetnicke udruge ili ovlaštene agencije o umjetnickom djelu, temeljem kojih su korištene porezne olakšice,
Preslike naloga o doznaci u novcu i ugovora o danim darovanjima u drugim dobrima i uslugama za priznavanje dijela osobnog odbitka po osnovi danih darovanja (èl. 36. st. 12. Zakona),
Preslike naloga o uplati doprinosa za priznavanje dijela osobnog odbitka po osnovi doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje plaæenih u tuzemstvu (èl. 36. st. 10. i 11. Zakona),
Za inozemni dohodak rezidenata dokaz o ostvarenom dohotku i placenom porezu u inozemstvu te isprave iz kojih je vidljiv datum isplate primitka. Ako uzdržavana osoba rezidenta imaja prebivalište ili uobicajeno boravište u inozemstvu, tada se uvjeti za korištenje osobnog odbitka moraju dokazati potvrdama mjerodavnih tijela u inozemstvu. Ove potvrde moraju sadržavati osobne podatke, podatke o primicima i rješenja o možebitnoj invalidnosti uzdržavanih osoba.
23.02.2017.g. Napravio poreeznu prijavu, sa privicima (paketDohodak), oduševljen sam kak sam Vam to lijepo pripremio, to je pjesma. Obrazac DOH - Prijava poreza na dohodak u excelu za 2016.g. kao i potrebne privitke uz obrazac, preuzmi iz paketaDohodak. Tipkom Tab, gore desno na tastaturi, prošeæete kroz obrazac, upišete svoje podatke u dozvoljena polja i Vaša porezna prijava je gotova! Cijena 25,00 kn bez ogranièenja broja korisnika!

Koji Obrasci za poreznu do 28.02.?--> Podsjetnik za Dohodaše (obrtnici, SD, OPG, .. ), Popuniti i zakljuciti poslovne knjige: Obrazac KPI, Obrazac KPR, Obrazac TO, Obrazac KRM, Obrazac KP, Obrazac DI-obr, Obrazac IRA, Obrazac URA. Predati u Poreznu: Obrazac DOH, Obrazac IP, Potvrda, Obrazac DI-obr, Obrazac P-PPI, Obrazac EPOM, Obrazac KD, Obrazac TZ, Obrazac SR, - Obrazac PDV. Obrasci su ažurirani i možete ih naruèiti iz paketa Dohodak, Placa, Obrtnik, PdV!  06.02.2017.

Koji Obrasci za poreznu do 31.01.?--> Podsjetnik na predaju obrazaca u Poreznu, radniku, èlanu posade, do 31.01.: Obrazac DOH-Z, Obrazac DI-obr, Obrazac DPOM, Obrazac IP, Potvrd!   Ažur. 24.01.2017.g.

17. kolovoza 2015. - U nn 89/2015. objavljen Pravilnik o poslovima na kojima se nesmije zaposliti maloljetnik! Još jedan biser ministra Mršiæa. Nekad su sa 15 godina išli u partizane i još dobivaju partizanske penzije!..Slavko pazi metak! Hvala Mirko, spasio si mi život!

12. ožujka 2015. - Obvezu sastavljanja i predaje godišnjega financijskog izvještaja, Obrazac GFI-POD, imate ako ste pravna ili fizicka osoba obveznik poreza na dobit. Obrazac GFI-POD u excelu možete besplatno skinuti na stranicama FINA-e. Rok za predaju je najkasnije do 31. ožujka tekuce godine za prethodnu godinu.

Kako sa Obrascem PPO??-->
Porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a koji obavljaju isporuke dobara i usluga za koje je primatelj obvezan platiti PDV od 15.10.2014. godine, podnose Obrazac PPO putem web aplikacije ePorezna prema XML shemi porezne uprave.

Poslovni plan (BP) po mjeri EU Fondova -->
1. OPÆE INFORMACIJE
1.1. Sažetak kljuènih toèaka - Ukratko opisati povijest tvrtke, strategije i pregled projekta.
1.2. Opis Prijavitelja i partnera / suradnika - Opišite proizvode / usluge, koje pruža tvrtka, njihov razvoj i evoluciju, kako se osiguravaju i od koga. Sadašnje stvarni položaj društva, struja radnog iskustva u podruèju gdje je ulaganje je planirano, a svoje ciljeve (kao planove za buduæe proizvode / usluge ponuda). Sadašnje pregled imovine tvrtke, kratki opis proizvodnih pogona, prostorije i urede na raspolaganju, ukljuèujuæi i pojedinosti o prostoru, komunalije, postojeæe opreme, tehnièku struènost, kvaliteta, upravljanje i druge certifikate. Pružaju informacije o prosjeènom broju zaposlenih punih vrijeme ekvivalent u posljednje tri godine. Opišite kvalifikacije, struènost, osoblje koje se bave djelatnosti tvrtke - i upravljaèkih i tehnièke djelatnosti. Ilustracija u detalje sastavu predloženog tima (npr. voditelj projekta, Tehnièki / Financije Manager, Project Assistant) zadužen za upravljanje akcija predstavljanja: struktura, uloge, funkcije, odgovornosti, funkcionalni odnos izmeðu menadžmenta komponente, a predloženi iznos radno vrijeme na ugovoru za sve èlanove projektnog tima. Objasnite moguæa / predložene uporabe savjetnika za provedbu projekta, navodeæi vrstu aktivnosti / uloga koje su predviðene za outsourcing. Molimo unesite opis poslova za svakog èlana predloženi projekt menadžment tima. Ako se partneri / suradnici ukljuèeni u provedbu projekta, navedite informacije o svojim operativne sposobnosti kao i, u skladu s tražene u ovom odjeljku, a prema njihovim stvarnim ulaz.
1.3. Trenutni pozicioniranje i trendovi - Opišite tvrtke stvarni ili potencijalni tržišni: geografski obuhvat proizvod (e) / usluga (e), zahtjev segmentacije, sadašnjim i potencijalnim kupcima, projicirane prodaje po proizvodima / grupama proizvoda. Objasnite zašto ste odabirom tih ciljeva. Osigurati analiza glavnih konkurenata, predstavljaju svoj udio na tržištu, prednosti i slabosti svoje tvrtke proizvod (e) / usluga (e) u odnosu na onaj svoj (izravnih i neizravnih) natjecatelja, elemente koji utjeèu kupaca ponašanje. Osigurati SWOT analiza tvrtke na tržištu, i objasniti zašto i kako bi akcija pridonijeti poboljšanju konkurentnosti poduzeæa / udjela na tržištu.
2. Opis aktivnosti
2.1. Ulaganja u proizvode / usluge - Opišite detaljno predložene investicije u proizvode / usluge).
U sluèaju ulaganja u proizvodu (ima) daju detaljan opis predstaviti svoje / njihove fizièke karakteristike (npr. velièina, dizajn, kapacitet, itd.), tehnologija koja se koristi u proizvodnji (sirovina, opreme, radne snage, patenata, itd., zemljopisno podrijetlo od tih ulaza), da li proizvod ima certifikat u skladu s relevantnim meðunarodnim standardima kvalitete, tipa. U sluèaju ulaganja u usluge (e) osigurati opis ilustrira: koji treba uslugu ispunjava i zadovoljava i koristi pod uvjetom da kupcima, koji su materijala i opreme potrebne za pružanje usluga / isporuke, ukljuèujuæi korištenja web, ako ih ima.
Objasnite kako nove tehnologije æe se koristiti u proizvodnji / održavanje / razvoj proizvoda (a) / usluga (e) govori u ovom projektu.
2.2. Strategija - U odnosu na opis pod uvjetom da u obrazac za prijavu (odjeljak 2.2.2.), Molimo Vas da ilustriraju strategije poduzeæa, kratko predstavljanje srednjoroènom razdoblju plana razvoja tvrtke (3 do 5 godina). Objasnite zašto predložene akcije / ulaganja u skladu s, i korelaciji, strategija poduzeæa / ciljeva.
2.3. Marketing strategija
2.4. Praæenje pokazatelja
2.5. Financijska projekcije
2.6. Isplativost
Ažur: 12.04.2016.g.  www.slavanconsult.hr

Kako slagati knjigovodstvene isprave!??-->
Kupite si jedan registrator za ulazna raèune i jedan za izlazne raèune. U iste tokom mjeseca odlažite isprave kronološkim redom stime da ulaznim raèunima date interne brojeve iz TO obrasca. Otvorite na Vašem raèunalu jedan obrazac za ulazne i jedan za izlazne raèune npr TO-Ire i TO-Ure. Na kraju mjeseca unesite ulazne i izlazne raèune u obrasce. Kako popunite koji obrazac pohranite ga, ispišete i stavite u registrator na vrh isprava koje ste unjeli., kako za ire tako i za ure. Raèun za bankarske usluge unesite, tako da imate kontinutet.

Kako voditi poslovne knjige??-->
Pravilo u voðenju poslovnih knjiga je da se isprave unose kronološkim redom nastanka poslovnog dogaðaja i da uvjek imate vezu izmeðu poslovnih knjiga !

Kako voditi Obrazac TO!??-->
U Obrazac TO unosite ulazne i izlazne raèune i datume kad su plaæeni odnosno naplaæeni i iznose, neki raèun može biti plaæen u više manjih iznosa. Moja preporuka je da unesete neplaæene ulazne i nenaplaæene izlazne raèune na dan 31.12,2012. pa onda tokom godine u taj obrazac dodate iznose i datume naplaæene - plaæene u tekuæoj godini. Za 2013.g. možete voditi za sve ulazne i izlazne raèune. Ta evidencija obièno služi kada obrtnik prelazi iz dohodaša u dobitaša odnosno poæinje voditi dvojno knjiigovodstvo! Bitno je na kraju godine utvrditi stanje kupaca odnosno dobavljaèa!

Kako na novu stranicu?-->
Obrasci poslovnih knjiga formatirani su na A4 format. Za prijenos i otvaranje nove stranica otvorite mapu na Vašem racunalu npr 2015URA!! Preuzmite obrazac URA2015 u tu mapu! Prilikom popunjavanja otvorite obrazac i pohranite ga u mapu naprijed otvorenu sa Save as i date naziv datoteci 2015URA_str01 Kad popunite prvu stranicu pohranite ju sa Save. Popunjeni obrazac pohranite sa Save as i date naziv 2015URA_str02 u kolonu donos sa str.1 unesete zbroj sa 2015URA_str01 i popunjavate do kraja 2. stranice. Postupite kao i sa 1. stranicom i idete na 3. stranicu. Zadnja stranica daje zbroj URA obrasca za izvještajno razdoblje. Sukladno vodite i ostale poslovne knjige! Uvjek nastojte kronološki redom prije složiti isprave (izlazne , ulazne racune, itd, ) pa do petnastog za protekli mjesec unjeti u URA. Popunjene stranice ispišete i stavite na vrh isprava koje ste u nju unjeli.

Kako nakon Obrasca PDV-K!??-->
Obrazac PDV-K za 2015 više se ne podnosi, veæ se s posljednjim Obrascem PDV za 12 mj izvrši konaèni obracun za 2015.g.

08. srpnja 2011. - Koji su mi obrasci potrebni da bih sam vodio knjigovodstvo, imam obrt izvan sustava PDV-a.....