HOME CONSULTING APLIKACIJE OBRASCI
slavanconsult

slavanconsultuPs--->  Obrasci---> Obrazac KPU

obrazac-kpu

Knjiga poslovnih udjela

Aplikacija Obrazac KPU za voðenje knjige poslovnih udjela u excelu

Sukadno čl. 410. Zakon o trgovačkim društvima (nn 152/2011. do 68/2013. ), uprava je dužna voditi knjigu poslovnih udjela društva u koju se unose:

 1. tvrtka odnosno ime i prezime,
 2. sjedište i adresa odnosno prebivalište svakoga člana društva, ako je član društva pravna osoba podaci o njenom upisu u odgovarajućem registru,
 3. njegov osobni identifikacijski broj,
 4. nominalni iznosi poslovnih udjela koje je preuzeo,
 5. što je na temelju toga uplatio,
 6. te eventualne dodatne činidbe koje je dužan ispuniti prema društvu i koje je ispunio,
 7. sve obveze koje terete poslovni udio
 8. i broj glasova koje ima pri donošenju odluka članova društva.

U knjigu se upisuju opterećenja i podjele poslovnih udjela te sve druge promjene. Svaka osoba koja može dokazati da za to ima pravni interes, ima pravo da u radno vrijeme razgleda knjigu poslovnih udjela društva. U knjizi poslovnih udjela upisuje se na temelju prijave zainteresirane osobe ili na temelju saznanja nekoga od organa društva svaka izmjena podataka koji su u njoj navedeni. Uprava društva dužna je o svakoj promjeni članova društva ili njihovih poslovnih udjela bez odgaðanja izvijestiti registarski sud dostavljanjem popisa članova društva kojeg potpišu članovi uprave u kome se navode imena i prezimena članova društva, prebivalište a za pravne osobe tvrtka i sjedište, osobni identifikacijski broj, nominalni iznosi poslovnih udjela koji im pripadaju i redni brojevi pod kojima ih se u društvu vodi, ono što je na temelju toga uplaćeno društvu te što je ono eventualno vratilo članu. Uprava mijenja popis članova društva na temelju priopćenja o promjeni i podnesenog dokaza da je do promjene došlo. Ako je javni bilježnik sudjelovao u promjeni, dužan je bez odgaðanja nakon što je ona učinjena, bez obzira na eventualne kasnije razloge njezine nevaljanosti, umjesto članova uprave potpisati popis članova društva i dostaviti jedan primjerak registarskom sudu i nadležnoj Poreznoj upravi prema sjedištu društva, a jedan društvu. Na tom popisu javni bilježnik mora potvrditi da sve što je u popisu navedeno odgovara promjenama u kojima je sudjelovao i da su podaci u njemu u skladu s podacima u posljednjem popisu koji je bio predan registarskom sudu. Članovi uprave odgovaraju društvu za točnost podataka u knjizi poslovnih udjela, za popise koje su predali i za izjave koje su dali sudu. Oni solidarno i neogranićeno cijelom svojom imovinom odgovaraju za štetu vjerovnicima i članovima društva te drugim osobama ako bi im ona bila pričinjena zbog netočnog upisa u knjizi poslovnih udjela ili nepravodobnog upisa u tu knjigu ili izjava danih sudu u kojima su bili netočni podaci ili zbog toga što sudu nisu dali izjave koje su po zakonu bili dužni dati.

Za narudžbu aplikacije Obrazac KPU za izradu i vođenje knjige poslovnih udjela u excelu navesti podatke o korisniku:

 1. Naziv Tvrtke
 2. Sjedište Tvrtke
 3. TS upisa u sudski registar, datum i broj
 4. OIB
 5. MBS
 6. Temeljni kapital
 7. Broj udjela
i dostaviti na: 

Isporuka u roku 3 dana po uplati i dostavi podataka o korisniku!

Obavjesti

09.12.2015.g. Ažurirano aplikacija Obrazac KPU za voðenje knjige poslovnih udjela u excelu

Reference

Željka
03.11.2015.g. Slavko, ja opet, knjiga poslovnih udjela, dali imate, ili je u nekom od paketa koje ja već imam, pomoč hvala, lp..

Znati-kako

Zašto Vam je potreban Obrazac KPU
Odredbama èl. 52. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (nn 91/10.) utvrðena je jednokratna obveza trgovaèkih društava koji prema ZTD-u upisuju èlanove u sudski registar da do 31. listopada 2010. (tekuće godine) podnesu registarskom sudu prijavu za upis članova društva s propisanim podatcima. Znači da takvu obvezu imaju d.o.o., (st. 2. čl. 52. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upisu u sudski registar (nn 1/95. do 40/07., 96/10.)). Takav upis nisu obvezna provesti d.o.o. koji imaju samo jednog člana i upisani su u sudski registar. Uz navedenu prijavu podnosi se i popis članova društva kojeg je potpisao javni bilježnik, a koji se mora sačiniti sukladno čl. 410. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima (nn 111/93. do 137/09.). Na tom popisu javni bilježnik mora potvrditi da je sve što je u popisu navedeno u skladu s podacima u posljednjem popisu koji je bio predan registarskom sudu i s podacima u knjizi poslovnih udjela prema izvatku iz knjige udjela koji javnom bilježniku dostavi uprava društva. Preporučamo poduzetnicima da se s knjigom poslovnih udjela i registracijskim ispravama jave javnom bilježniku kao bi se takva prijava sastavila. Uprava društva obvezna voditi knjigu poslovnih udjela s podatcima o članovima: tvrtka, ime i prezime, sjedište i adresa, odnosno prebivalište svakog člana društva, ako je član društva pravna osoba tada se evidentiraju i podatci o odgovarajućem registru, osobni identifikacijski broj, nominalna svota poslovnih udjela koje je preuzeo i što je na temelju toga uplatio te eventualne dodatne činidbe koje treba ispuniti prema društvu i koje je ispunio, sve obveze koje terete poslovni udio i broj glasova koje ima pri donošenju odluka članova društva. U knjizi poslovnih udjela upisuje se svaka promjena članova društva ili njihovih poslovnih udjela. Uprava društva o svakoj promjeni članova društva ili njihovih poslovnih udjela treba izvijestiti registarski sud. Prema st. 3. čl. 52. navedenoga Zakona, trgovaèkom društvu koje ne prijavi članove u sudski registar, registarski sud æe izreæi novčanu kaznu u svoti od 5.000,00 kuna i zaprijetiti mu novom novčanom kaznom koju æe izreći ako u daljnjem roku od 15 dana ne podnese prijavu i popis članova društva. Nova novčana kazna će se povećavati za 5.000,00 kuna sve do ispunjenja obveze. Knjiga poslovnih udjela može se naručiti na e-mail: sricko@gmail.com.

Učinak upisa u knjigu poslovnih udjela
U odnosu na društvo član društva je samo onaj tko je upisan u knjizi poslovnih udjela i o čijem je članstvu u društvu obaviješten registarski sud. Popis članova društva koji uprava dostavlja registarskom sudu mijenja se dostavljanjem tome sudu novog popisa s odgovarajućim dokazima o nastalim promjenama. U slučaju neslaganja stanja upisa u knjizi poslovnih udjela i popisa članova društva kojeg registarskom sudu dostavlja uprava društva, smatra se da su članovi društva osnivači navedeni u društvenom ugovoru odnosno osobe navedene u spomenutom popisu, a ako društvo ima samo jednog člana da je to osoba upisana u sudskom registru. U korist onoga tko pravnim poslom stječe poslovni udio ili pravo na taj udio vrijedi sadržaj popisa dostavljen registarskom sudu kao točan, osim za stjecatelja poslovnog udjela kome je poznato ili mu zbog njegove grube nepažnje nije poznato da podatak nije točan. Stjecatelj ne može valjano steči poslovni udio s pouzdanjem u sadržaj popisa, ako podatak u pogledu poslovnog udjela koji se stječe nije točan, a od dostave registarskom sudu liste u kojoj je taj podatak pogrešno naveden nisu protekle tri godine, osim ako se netočnost popisa može pripisati ovlašteniku na udjelu. Smatra se da je u knjizi poslovnih udjela obavljen upis s danom kada društvu prispije prijava za upis, ako ona ispunjava uvjete koji se traže za takav upis, bez obzira na vrijeme kada je upis stvarno obavljen.

Raspolaganje poslovnim udjelom
Poslovni udjeli mogu se prenositi i nasljeðivati. Ako član društva stekne nove poslovne udjele, svaki od udjela toga člana zadržava samostalnost. Za prijenos poslovnog udjela potreban je ugovor sklopljen u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrdi javni bilježnik. Takav ugovor potreban je i za preuzimanje obveze da će se prenijeti poslovni udio. Za prijenos poslovnog udjela nije potrebna promjena društvenog ugovora. Društvenim ugovorom mogu se za prijenos poslovnog udjela postaviti i drugi uvjeti, napose da je za to potrebna suglasnost društva. Poslovni udio uz kojega je vezana obveza ispunjenja dodatnih činidbi može se prenositi samo uz suglasnost društva. Spoje li se raspolaganjem poslovnim udjelima po bilo kojoj osnovi svi udjeli kod jedne osobe tako da nastane društvo jedne osobe, zbog toga se ne mijenja društveni ugovor niti je potrebna izjava o osnivanju društva. Ako je društvo osnovano na temelju izjave o osnivanju društva pa ono nakon toga postane društvo s više od jednog člana, članovi društva moraju sklopiti društveni ugovor. Član društva može založiti svoj poslovni udio. Za valjanost izjave o zalaganju ne traži se da je dana u obliku javnobilježničke isprave.

Prijenos poslovnog udjela uz suglasnost društva
Ako je društvenim ugovorom predviðeno da se poslovni udio može prenijeti na drugu osobu samo uz suglasnost društva, član društva koji želi prenijeti taj udio može, ne dade li mu se ta suglasnost za poslovni udio za koji je u cjelini uplaćen ulog, tražiti od suda da mu dozvoli prijenos toga udjela. Sud će dozvoliti prijenos poslovnog udjela, ako nema valjanih razloga za to da uskrati davanje dozvole za prijenos, a prijenos se može obaviti bez štete za društvo, njegove članove i vjerovnike. Prije donošenja odluke sud mora saslušati upravu i člana društva koji traži dozvolu za prijenos poslovnog udjela. I kada sud dade suglasnost za prijenos poslovnog udjela, član društva ne može taj udio prenijeti osobi kojoj to želi ako društvo u roku od mjesec dana po pravomoćnosti odluke suda preporučenim pismom obavijesti člana društva da dopušta da se poslovni udio uz iste uvjete prenese nekome drugome. Ako se poslovni udio koji se može prenijeti samo uz suglasnost društva treba prodati u sudskom ovršnom postupku, ovršni sud mora procijeniti vrijednost toga udjela i o odobrenju prodaje obavijestiti društvo i sve vjerovnike te im priopćiti procijenjenu vrijednost udjela. Procjena nije potrebna ako se izmeðu založnog vjerovnika, dužnika i društva postigne sporazum o cijeni uz koju se poslovni udio preuzima. Ako kupac kojega odredi društvo ne preuzme poslovni udio u roku od četrnaest dana i za to u novcu ne plati procijenjenu vrijednost poslovnoga udjela, udio će se prodati po propisima ovršnog postupka, a da za to nije potrebna suglasnost društva.

Prijenos naslijeðenog poslovnog udjela
U društvenom ugovoru može se za slučaj nasljeðivanja poslovnog udjela odrediti da ga je nasljednik dužan prenijeti nekome drugome članu društva ili osobi koju odredi društvo, ako se nasljednik i takva osoba drugačije ne dogovore, po cijeni koja odgovara vrijednosti poslovnog udjela iskazanoj u posljednjim financijskim izvješćima društva.

Pravni položaj stjecatelja poslovnog udjela
Prema stjecatelju poslovnog udjela vrijede glede odnosa u društvu pravne radnje poduzete prema onome tko je taj udio prenio i radnje koje je on poduzeo prije nego što je društvu prijavljen prijenos poslovnog udjela. Za ispunjenje činidbi koje se na temelju poslovnoga udjela moraju ispuniti društvu po obvezi koja postoji u vrijeme kada je društvu podnesena prijava za upis prijenosa toga udjela u knjigu poslovnih udjela, solidarno odgovaraju stjecatelj poslovnog udjela i njegov pravni prednik. Zahtjevi za ispunjenje prema pravnome predniku stjecatelja zastaruju u roku od pet godina od podnošenja prijave za upis prijenosa poslovnog udjela.

Više ovlaštenika na poslovnome udjelu
Ako na poslovnome udjelu ima više ovlaštenika, oni mogu prava iz udjela ostvarivati samo zajedno. Oni solidarno odgovaraju za obveze koje otpadaju na taj udio. Pravne radnje koje društvo treba poduzeti prema imatelju poslovnoga udjela valjano su poduzete, ako nema zajedničkog zastupnika svih ovlaštenika, poduzme li ih i samo prema jednome od njih. One djeluju prema svim ovlaštenicima.

Stjecanje i uzimanje u zalog vlastitih poslovnih udjela
Društvo ne može stjecati ni uzimati u zalog vlastite poslovne udjele za koje nije u cjelini uplaćen ulog. Društvo može stjecati vlastite poslovne udjele za koje je u cjelini uplaćen ulog ako to čini imovinom koja prelazi iznos temeljnog kapitala društva i ako društvo može po zakonu stvoriti propisane rezerve za stjecanje vlastitih udjela a da s time ne smanjuje kapital društva ni rezerve koje mora stvarati na temelju društvenog ugovora koje ne smije upotrijebiti za isplate članovima društva. Prava i obveze iz vlastitog poslovnog udjela miruju. Društvo može uzeti u zalog poslovne udjele samo ako je ukupni iznos tražbina osiguranih zalogom poslovnih udjela niži od vrijednosti udjela ili, ako je vrijednost poslovnih udjela koji se uzimaju u zalog niža od toga, da iznos tražbine nije veći od one imovine društva čija vrijednost prelazi iznos njegovog temeljnog kapitala. Stjecanje vlastitih poslovnih udjela dopušteno je i kada se to čini radi davanja otpremnine članovima društva zbog provedene statusne promjene društva, ako se poslovni udio stekne u roku od šest mjeseci od provedene promjene ili pravomočnosti sudske odluke, a društvo može stvoriti propisane rezerve za vlastite poslovne udjele tako da se s time ne smanji temeljni kapital društva ni rezerve predviðene društvenim ugovorom koje društvo ne smije koristiti za isplate svojim članovima.

Povlačenje (amortizacija) poslovnog udjela
Povlačenje poslovnog udjela moguće je samo onda ako je predviðeno društvenim ugovorom. Povlačenje poslovnog udjela moguće je bez suglasnosti imatelja udjela samo onda ako su pretpostavke za to bile utvrðene u društvenome ugovoru prije nego što je on stekao taj udio.

Istupanje i isključenje člana iz društva
Društvenim ugovorom može se odrediti da član može istupiti iz društva i da ga društvo može isključiti. Tada se moraju odrediti i uvjeti, postupak i posljedice istupanja ili isključenja člana iz društva. Član društva može tužbom kod suda zahtijevati istupanje iz društva ako za to postoje opravdani razlozi. Opravdani razlozi za istupanje iz društva postoje naročito ako mu ostali članovi društva ili neki od organa društva prouzroče štetu, ako je spriječen u ostvarenju svojih prava u društvu ili mu neki organ društva nameće nesrazmjerne obveze. U tužbi se mora navesti i iznos naknade za poslovni udio te odrediti primjereni rok za njeno plaćanje članu koji istupa iz društva. Usvoji li tužbeni zahtjev, sud mora odrediti iznos naknade tržišne vrijednosti tužiteljeva poslovnog udjela i naložiti da mu je društvo isplati u roku odreðenom u presudi. Pri odreðivanju spomenutog roka sud će voditi brigu o stanju društva i njegovim poslovnim potrebama. Društvo može tužbom podignutom protiv svog člana zahtijevati da ga sud isključi iz društva ako za to postoji važan razlog. Važan razlog za isključenje člana iz društva je njegovo ponašanje kojim se onemogučuje ili znatno otežava postizanje cilja društva pa se zbog toga njegov ostanak u društvu čini za društvo nepodnošljivim. Tužbu mogu podići i svi ostali članovi društva. U njoj se mora navesti i iznos naknade te primjereni rok za plaćanje naknade isključenom članu društva. Sud izriće isključenje člana iz društva pod odgodnim uvjetom da mu društvo isplati u presudi odreðenu naknadu tržišne vrijednosti poslovnog udjela u roku kojeg odredi u presudi. Pri odreðivanju spomenutog roka sud će uzeti u obzir stanje društva i njegove poslovne potrebe.

Učinak istupanja ili isključenja člana iz društva
Istupanjem i isključenjem člana prestaje njegovo članstvo u društvu i sva prava koja iz toga proizlaze. Član koji istupi iz društva i član koji je iz društva isključen imaju pravo da im se nadoknadi tržišna vrijednost njihova poslovnoga udjela kakva je bila u vrijeme istupanja odnosno isključenja. Ako je ulog člana u društvo bio u stvarima ili u pravima, on ima pravo da mu se uloženo vrati, ali ne prije nego što proðu tri mjeseca od istupanja, odnosno od isključenja iz društva. Kod toga ne može tražiti naknadu štete za slučajno uništenje, oštećenje ili smanjenje vrijednosti onoga što je uložio te ako je do toga došlo redovnom upotrebom. Ako društvo od člana traži nadoknadu pričinjene štete ili član treba da ispuni neke druge obveze prema društvu, vrijednost temeljnoga uloga neće mu se nadoknaditi dok ne podmiri štetu niti ispuni te obveze.

289