O EU fondovima

EU fondovi su financijski instrumenti za provedbu pojedine javne politike EU u zemljama članicama. EU fondovi su novac europskih građana koji se, sukladno određenim pravilima i procedurama, dodjeljuju raznim korisnicima za provedbu projekata javnih politika EU.

Javne politike EU

Europske javne politike donose se za razdoblje od 7 godina i nazivaju se financijskom perspektivom. Trenutno se nalazimo u financijskoj perspektivi 2014.-2020. kojoj je prethodila financijska perspektiva 2007.-2013. Jedna od najznačajnijih javnih politika EU je Kohezijska politika

Kohezijska politika

Kohezijska politika, za koju je u financijskom razdoblju 2014.-2020. izdvojeno 376 milijardi eura, a u perspektivi 2007.- 2013. 308 milijardi €, ima osnovnu svrhu smanjiti značajne gospodarske, socijalne i teritorijalne razlike koje postoje između regija EU, te jačati globalnu konkurentnost europskog gospodarstva.

ESI fondovi

Fondovi za financiranje kohezijske politike EU su:

  • Kohezijski fond (KF),
  • Europski fond za regionalni razvoj (EFRR),
  • Europski socijalni fond (ESF),
  • Europski poljoprivredbu fond za ruralni razvoj (EPFRR),
  • Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).
    Svih pet fondova ima zajednički naziv Europski strukturni i investicijski fondovi (ESI fondovi).

    Punopravnim članstvom u EU, RH je postala korisnica sredstava iz ESI fondova.U financijskom razdoblju 2014.-2020. RH je iz ESI fondova na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi €., od tog iznosa 8,397 milijardi € predviđeno je za ciljeve kohezijske politike, 2,026 milijarde € za poljoprivredu i ruralni razvoj te 253 milijuna € za razvoj ribarstva. RH je koristila i koristi sredstva strukturnih instrumenata iz financijske perspektive 2007.-2013., IPA i programa Unije.